Observation of an anomaly in the angular distribution of cumulative hadrons near the backward direction

L. S. Vorobiev, V. B. Gavrilov, Yu G. Grishuk, P. V. Degtyarenko, Yu V. Efremenko, B. V. Zagreev, M. V. Kossov, S. V. Kuleshov, G. A. Leksin, N. A. Pivnyuk, V. S. Serov, A. V. Smirnitsky, B. B. Shvartsman, S. M. Shuvalov

Research output: Contribution to journalArticle

2 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Observation of an anomaly in the angular distribution of cumulative hadrons near the backward direction'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy